Úvod / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zásadách zpracování osobních údajů a pravidlech pro nakládání s osobními údaji

1.           Totožnost a kontaktní údaje správce

2.           Obecné informace o zpracování osobních údajů

3.           Které osobní údaje společnost zpracovává, doba a účel jejich zpracování

4.           Právní základ pro zpracování osobních údajů

4.1. Uzavřená smlouva

4.2. Zákonná povinnost

4.3. Oprávněný zájem správce

4.4. Souhlas klienta

5.           Příjemci osobních údajů

6.           Práva klienta ve vztahu k osobním údajům

7.           Právo klienta vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu

8.           Zásady zpracování osobních údajů

9.           Závěrečná ustanovení

 Tyto informace o zásadách zpracování osobních údajů a pravidlech pro nakládání s osobními údaji (dále jen „Informace“) představují soubor práv, povinností, pravidel a zásad, na jejichž základě společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů – fyzické osoby, s níž má společnost uzavřen obchodní vztah (dále jen „klient“).

Smyslem těchto Informací je poskytnout klientovi dostatečným a transparentním způsobem informace o tom, proč klient své osobní údaje společnosti poskytuje (účel poskytnutí), na jak dlouhou dobu, co se s jeho údaji bude dále dít (komu budou případně předány) a poučit klienta o jeho právech ve vztahu k poskytnutým údajům (právo na informace, opravu, výmaz, právo vznést námitku proti dalšímu zpracování apod).  Společnost v těchto Informacích rovněž učinila veškerá povinná sdělení, která jí obecné nařízení ukládá.

V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování osobních údajů ve společnosti se klienti můžou obracet písemně nebo osobně na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu info(zavináč)zlatosnadno.cz.

V souladu s ust. § 8 zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění, a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v tomto textu také „GDPR“ nebo „obecné nařízení“) poskytuje společnost, jakožto správce osobních údajů, následující informace:

1.    Totožnost a kontaktní údaje správce

Společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o., divize zlatnosnadno.cz, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, 760 01

IČ: 292 14 891

DIČ: CZ 292 14 891

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66331

e-mail: info(zavináč)zlatosnadno.cz

klientská linka: +420 577 440 037

(v tomto textu též jen jako „společnost“ nebo „správce“).

Při zpracování osobních údajů vystupuje společnost v roli správce, tudíž si sama určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

2.    Obecné informace o zpracování osobních údajů

K osobním údajům klienta mají přístup zaměstnanci společnosti, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a plně proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Zpracovatel je subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost, podle jejích pokynů za účelem a v rozsahu, který určí společnost. Zpracovává-li společnost osobní údaje na základě souhlasu, jsou tyto údaje zpracovatelům dále předávány až po udělení souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních údajů. Společnost pověřuje zpracováním osobních údajů své zpracovatele, kteří jsou povinni chránit osobní údaje klientů ve stejném rozsahu jako společnost, a to buď na základě svého prohlášení nebo dodavatelské smlouvy.

Při osobním vyzvednutí zboží na pobočce v Praze prostřednictvím obchodního zástupce společnosti je obchodní zástupce v roli zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje klienta pro společnost, přičemž společnost interními postupy zajistila, aby tento disponoval dostatečnými odbornými znalostmi a spolehlivostí a aby bylo procesně zaručeno, že zavedl a rovněž i aplikuje technická a organizační opatření, která splňují požadavky obecného nařízení, včetně požadavků na bezpečnost zpracování.

Předávání osobních údajů probíhá pouze vhodnou zabezpečenou formou, odpovídající standardní úrovni ochrany osobních údajů.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ani svého zástupce v EU.

Společnost osobní údaje klientů nepředává ani nemá úmysl předat do třetí země nebo jakékoli mezinárodní organizaci a ani neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany ani vhodné záruky, které by společnost poskytla.

Společnost neprovádí tzv. automatizované rozhodování, včetně profilování, uvedené v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR (např. skoring). Klient tak není u společnosti předmětem žádného rozhodování, založeného výhradně na automatizovaném zpracování jeho údajů, které by mělo pro klienta právní účinky (ne)uzavření smlouvy nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Společnost osobní údaje svých Klientů nezveřejňuje.

Společnost nezpracovává osobní údaje pro účely vědeckého či historického výzkumu ani pro statistické účely.

Osobní údaje společnost získává přímo od klienta v okamžiku jejich poskytnutí.

Společnost nezískává osobní údaje klientů od třetích stran.

3.    Které osobní údaje společnost zpracovává, doba a účel jejich zpracování

Doba, po kterou jsou osobní údaje klientů shromažďovány, závisí na typu osobních údajů a účelu, pro který jsou používány. Společnost nikdy neshromažďuje údaje déle, než je nutné nebo povolené.

Při komunikaci prostřednictvím e-mailu zpracovává společnost osobní údaje, které jí klient za účelem vyřízení jeho požadavku při vzájemné komunikaci poskytl, zejména údaj o jeho e-mailové adrese, popř. jménu a příjmení, a to na nezbytně nutnou dobu, potřebnou k vyřízení požadavku klienta.

V případě komunikace prostřednictvím živého chatu zpracovává společnost ty osobní údaje, které ji klient v komunikaci poskytl, vždy však údaj o jeho IP adrese, a to za účelem vyřízení požadavku klienta a po nezbytně nutnou dobu, potřebnou k vyřízení požadavku klienta.

Při uzavření smlouvy (kupní, o skladování) společnost zpracovává identifikační osobní údaje klienta, zejména údaj o jménu a příjmení, adrese, telefonním čísle a e-mailové adrese klienta za účelem splnění smlouvy. Je-li klientem právnická osoba, společnost zpracovává identifikační údaj o jménu, příjmení, telefonním čísle a e-mailu osoby, která jménem právnické osoby jedná. Společnost zpracovává osobní údaje za tímto účelem po celou dobu trvání smlouvy a dále po dobu pěti let. Doba archivace je určená daňovými předpisy a začíná plynout dnem následujícím po dni realizace (ukončení) smlouvy.

V individuálních případech a pouze na základě žádosti klienta zpracovává společnost i údaje o jménu, příjmení, příp. datu narození, adrese a telefonním čísle osoby za účelem předání a převzetí zboží (nejedná-li se o osobu klienta, která bude zboží přebírat). Společnost zpracovává osobní údaje o osobě, která zboží převzala po dobu pěti let. Doba pro likvidaci těchto údajů začíná plynout dnem následujícím po dni realizace (ukončení) smlouvy.

Při osobním vyzvednutí již uhrazeného zboží a/nebo při uzavření smlouvy o skladování společnost dále zpracovává i osobní údaj o čísle a typu průkazu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti klienta, a to po dobu trvání smlouvy a dále po dobu pěti let. Společnost nepořizuje fotodokumentaci dokladu totožnosti. Doba pro likvidaci těchto údajů začíná plynout dnem následujícím po dni realizace (ukončení) smlouvy.

V případě zájmu klienta o poskytnutí služby Hlídač cen zpracovává společnost údaj o e-mailu a případně telefonním čísle klienta za účelem hlídání ceny pro klienta, a to do doby splnění konkrétního požadavku.

Poskytnutí uvedených osobních údajů klientem je požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient. Jejich neposkytnutí může být důvodem k odmítnutí plnění ze strany společnosti.

Udělil-li klient souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, společnost zpracovává údaj o jménu, příjmení a e-mailové adrese klienta, a to až do doby zrušení odběru nebo odvolání souhlasu klienta.

Údaje získané prostřednictvím cookies zpracovává společnost po celou dobu jejich povolení v rámci prohlížeče klienta.

4.    Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Společnost v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 1 písm. c) obecného nařízení informuje klienta o právním základu zpracování, kterým může být:

4.1. potvrzená objednávka nebo uzavřená smlouva (např. kupní, výkupní, smlouva o skladování)

4.2. zákonná povinnost, která se na společnost vztahuje

4.3. oprávněný zájem, který společnost sleduje při poskytování svých služeb

4.4. souhlas klienta se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Ad 4.1. Uzavřená smlouva

Potvrzením objednávky je mezi společností a klientem uzavřená kupní smlouva. Zpracování osobních údajů klienta je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient. Jedná se o jeden ze zákonných důvodů zpracování, tudíž není vyžadován souhlas klienta se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů.

Ad 4.2. Zákonná povinnost

Na společnost se v individuálních případech vztahují ustanovení některých vybraných zákonů (zákon č. 253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML). Za účelem splnění těchto zákonných povinností může společnost požadovat od klienta poskytnutí údajů v rozsahu přesahujícím obvyklý rámec.

Ad 4.3. Oprávněný zájem správce

Obecné nařízení umožňuje společnosti zpracovávat osobní údaje klientů rovněž z tzv. důvodu oprávněného zájmu správce, přičemž zájmy společnosti nesmí převažovat nad základními právy a svobodami klientů. Společnost stanovila svůj oprávněný zájem jako právní základ zpracování osobních údajů klientů na základě interního testu proporcionality (nevyhnutelnost, rovnováha, oprávněnost). Mezi oprávněné zájmy správce patří:

4.3.1. Ochrana majetku

Za účelem ochrany majetku společnosti je ve veřejných prostorách provozovny společnosti instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné vizuálně identifikovat fyzické osoby. Záznam je společností uchován po dobu nezbytně nutnou.

4.3.2. Šíření obchodních sdělení týkajících se zboží nebo služeb společnosti

Společnost zpracovává osobní údaj o e-mailové adrese svých klientů, které získala v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, a to za účelem přímého marketingu po dobu pěti let ode dne posledního záznamu obchodního případu nebo do doby zrušení odběru obchodních sdělení.

4.3.3. Soubory cookies

Společnost na svých webových stránkách používá soubory cookies pro tyto účely:

-          personalizace a zlepšení kvality obsahu webových stránek,

-          analýza návštěvnosti webových stránek,

-          zacílení reklamy a propagace společnosti (marketing),

-       interní analýzy, které obecně slouží zlepšování našich služeb nebo komunikace s klienty (v jejich prospěch),

-       zlepšení bezpečnosti sítě společnosti a jejích informačních systémů.

Co jsou to cookies?

Soubory cookies zpracovávají údaje o návštěvnosti webových stránek společnosti, o prohlížených produktech a další aktivitě klienta na svých webových stránkách. Jsou to malá množství dat, která ve formě textového souboru odesílá server webové stránky do zařízení uživatele, aby umožnila základní fungování stránek, jakož i marketing, personalizaci a analýzu. Tato nastavení může klient kdykoli změnit nebo přijmout výchozí nastavení.

Nastavení cookies

Při návštěvě webových stránek mohou tyto stránky ukládat nebo načítat data v prohlížeči. Toto ukládání je často nezbytné pro základní fungování webu. Ukládání dat může sloužit pro marketing, analýzu a personalizaci webu, jako je například uložení preferencí klienta. Společnost vnímá, že ochrana osobních údajů je pro ni důležitá. Některá ukládání, která nemusí být nezbytná pro základní fungování webu, může klient kdykoli deaktivovat. Blokování kategorií může mít dopad na zkušenosti klienta na webu.

Druhy cookies

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které webová stránka nabízí. Společnost nepožaduje aktivní souhlas klienta s využitím technických cookies. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.

Analytické cookies

Analytické cookies umožňují měření výkonu webu a reklamních kampaní. Jejich pomocí společnost určuje počet a zdroje návštěv svých internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracovává společnost souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele webu. Pokud bude používání analytických cookies ve vztahu k návštěvě klienta vypnuto, ztratí společnost možnost analýzy výkonu a optimalizace přijatých opatření.

Reklamní cookies

Reklamní cookies používá společnost nebo její smluvní partneři, aby mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na svých stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu může společnost vytvářet profily založené na zájmech klienta, tak zvané pseudonymizované profily - neumožňuji identifikaci konkrétních osob. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace osoby klienta, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nebude souhlas klientem udělen, nebude klient příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených jeho zájmům.

Ad 4.4. Souhlas klienta

Společnost musí být schopna doložit, že klient udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

5.    Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, kterým jsou osobní údaje klienta poskytnuty ze strany společnosti. Poskytnutí osobních údajů případným příjemcům proběhne pouze vhodnou zabezpečenou formou, odpovídající standardní úrovni ochrany osobních údajů.

6.    Práva klienta ve vztahu k osobním údajům

Klient má právo požadovat od společnosti tzv. přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby. To znamená, že klient má právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou společností zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má právo k následujícím informacím: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích); plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; existence práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; skutečnost, zda-li dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro něj. Společnost poskytne klientovi kopii zpracovávaných osobních údajů. Jestliže klient podává žádost v elektronické formě, poskytnou se mu informace v elektronické formě, která se běžně používá, nepožádá-li klient o jiný způsob.

Klient má právo na opravu, doplnění nebo výmaz nepřesných nebo neplatných osobních údajů. Klient má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Klient má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje, které se jej týkají, je-li dán některý z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) klient odvolá souhlas (byl-li udělen), na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) klient vznese námitky proti zpracování podle čl. 21, odst. 1 obecného nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21, odst. 2 obecného nařízení;

d) osobní údaje klienta byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na společnost vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8, odst. 1. obecného nařízení (dítěti nebo nezletilé osobě ve věku nejméně 16 let).

Klient má právo na omezení zpracování svých osobních údajů pro určitý účel. Klient má právo na to, aby společnost omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů:

a) klient popírá přesnost osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) klient vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21, odst. 1 obecného nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Klient má právo na přenositelnost svých údajů. Klient má právo získat osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné společnosti, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Udělil-li klient souhlas se zpracováním osobních údajů, má klient právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Klient má v případě pochybností o správnosti zpracování jeho osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/.

7.    Právo klienta vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu

Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést kdykoli námitku podle čl. 21, odst. 1 obecného nařízení proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně práva nebýt předmětem tzv. profilování (automatizovaného individuálního rozhodování), a to v případech, kdy jsou osobní údaje klienta zpracovávány pro účel oprávněného zájmu správce.

Pokud klient vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje klienta pro tento účel zpracovávány.  Klient tak může učinit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

8.    Zásady zpracování osobních údajů

Jelikož je společnost plně odhodlána plnit veškeré své závazky v oblasti ochrany osobních údajů, tímto veřejně deklaruje zásady, které stanoví principy, jakým způsobem společnost osobní údaje zpracovává.

Zásada odpovědnosti stanovená v čl. 5, odst. 2 obecného nařízení uvádí, že správce osobních údajů má veškerou zodpovědnost za jím shromažďované osobní údaje, přičemž společnost prohlašuje, že přijala vhodná interní opatření, aby dostála svým povinnostem v souvislosti se zpracováním osobních údajů klientů, vyplývajících z obecného nařízení. Veškerá opatření, která společnost za účelem uvedení souladu své činnosti s obecným nařízením přijala, jsou naplněním této zásady odpovědnosti. Praktickým projevem zásady odpovědnosti je i interně nastavená povinnost správce veškerá přijatá opatření pravidelně revidovat a aktualizovat. Společnost přitom dbá na dodržení požadavku na

1. zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;

2. legitimnost účelu zpracování (dodržená zásada účelového omezení);

3. to, aby zpracování bylo přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování (zásada minimalizace údajů);

4. přesnost a aktuálnost dat;

5. omezenou minimální dobu uchování osobních údajů;

6. technické a organizační zabezpečení osobních údajů (zásada integrity a důvěrnosti).

Zákonnost

Aby bylo zpracování osobních údajů zákonné, společnost nastavila interní procesy při výkonu své hlavní podnikatelské činnosti tak, aby důvodem zpracování osobních údajů byl buď udělený souhlas nebo existoval některý legitimní právní základ pro zpracování osobních údajů.

Korektnost

Společnost při zpracování osobních údajů dbá na poctivý a slušný přístup, diskrétnost, věcnou správnost a přesnost. Při shromáždění osobních údajů vychází pouze z informací poskytnutých klientem.

Transparentnost

Společnost přijala vhodná opatření, aby poskytla klientům stručně, transparentně, srozumitelně a snadno přístupně, za použití jasného a jednoduchého jazyka veškeré informace uvedené v čl. 13 a 14 obecného nařízení a učinila veškerá sdělení podle čl. 15 až 22 a 34 obecného nařízení, které mu obecné nařízení ukládá (informování klienta o totožnosti správce, účelech zpracování a o dalších záležitostech v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, o právech klienta a sděleních, jaké osobní údaje jsou správcem zpracovávány atd). Klient tak má před uzavřením smlouvy k dispozici veškeré potřebné informace, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány a v jakém rozsahu.

Při uzavření smlouvy na dálku (prostřednictvím webových stránek společnosti) má klient možnost se se všemi relevantním informacemi, týkajícími se zpracování osobních údajů, seznámit před samotným odesláním objednávky. Při uzavření smlouvy v místě provozovny má klient veškeré informace k dispozici v provozovně společnosti.

Legitimnost (zásada účelového omezení)

Podstatou této zásady je, že osobní údaje jsou společností shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Společnost před uzavřením smlouvy informuje klienta o všech účelech zpracování, které jsou pro klienta určité, výslovně vyjádřené a legitimní (v souladu se zákonem), přičemž nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s definovanými účely neslučitelný.

Minimalizace údajů

Ze zásady minimalizace vyplývá, aby zpracování bylo přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Společnost nastavila veškeré interní procesy tak, aby zpracování osobních údajů bylo vždy přiměřené a omezené na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje jsou zpracovány pouze tehdy, nemůže-li být účelu zpracování přiměřeně dosaženo jinými prostředky.

Přesnost a aktuálnost

Společnost přijala opatření, aby osobní údaje klienta byly vždy přesné a v případě potřeby aktualizované. Nepřesné nebo neplatné osobní údaje jsou vždy opraveny a nahrazeny aktuální informací.

Omezená doba uložení

Společnost nastavila dobu uložení osobních údajů klienta tak, aby nebyly jeho osobní údaje uloženy po dobu delší, než je nezbytně nutná pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Integrita a důvěrnost

Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a zajistila, aby osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů. Za tímto účelem rovněž zajistila, aby přístupy do informačních systémů, obsahujících osobní údaje, byly opatřeny hesly a dokumenty uloženy pod zámkem.

Tímto je zaručena náležitá bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používaném k jejich zpracování.

Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jí pověřené osoby.

9.    Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna tyto Informace změnit. Novou verzi Informací společnost zveřejní na svých internetových stránkách.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Informacemi a že je v celém rozsahu přijal.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.