Úvod / Vše o nákupu / Reklamační řád

Reklamační řád

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele a postupuje se podle něho v případě, kdy spotřebitel uplatňuje u prodávajícího práva z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

2. Prodávajícím je společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o, IČ: 29214891, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66331. Spotřebitel je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží jako kupující, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

Článek II.
Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, čímž se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících se řeší způsobem uvedeným v článcích II a IV.

Článek III.
Záruční podmínky

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno prodávajícím jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Článek VI.
Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

Článek V.
Vyřízení reklamace

1. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

2. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího, je nutné s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti pracovníků a ochrany majetku, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.

3. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží na dálku (tj. dopisem, popř. e-mailem a současným zasláním zboží na adresu prodávajícího), je kupující povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Kupujícím se doporučuje zásilku zasílat prostřednictvím České pošty, s.p. jako cenné psaní výhradně do vlastních rukou adresáta a zásilku pojistit. Reklamační sdělení kupujícího má obsahovat označení reklamovaného zboží a daňového dokladu, který se ke zboží vztahuje, popis vady (tj. jak se vada projevuje), požadavek kupujícího na vyřízení reklamace (tj. např. požadavek na výměnu zboží, na opravu zboží, odstoupení od kupní smlouvy apod.). Kupující je vázán svým zvoleným požadavkem na vyřízení reklamace a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se písemně nedohodne jinak s prodávajícím.

4. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

6. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Prodávající doporučuje kupujícímu uschovat po dobu platnosti záruky na zboží veškeré doklady vztahující se k reklamaci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 10. března 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.