Úvod / Vše o nákupu / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu investičního zlata a stříbra u obchodní společnosti ZLATÉ REZERVY s.r.o., IČ: 29214891, DIČ: CZ29214891, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ: 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66331 (dále jen „prodávající"), tel: +420 577 440 037, info@zlatosnadno.cz, www.zlatosnadno.cz
2. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek II.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá výlučné v českém jazyce.

2. Veškeré podepsané objednávky na investiční zlato (dále jen „zboží") podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky a zaškrtnutím políčka u textu „Odesláním objednávky souhasím s Obchodními podmínkami" kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

3. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat objednávku a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupující vždy informován o ceně a o případných poplatcích.

4. Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Objednávkový formulář spolu s obchodními podmínkami umístěný na webových stránkách prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží podepsanou odeslanou objednávku. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu obdržení objednávky spolu s plným zněním kupní smlouvy včetně platebních instrukcí pro úhradu kupní ceny. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy.

6. Kupní smlouva a obchodní podmínky prodávající archivuje.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující má také možnost si zboží odebrat osobně v sídle prodávajícího; tato skutečnost musí být vyznačena v objednávce, popřípadě písemně dohodnuta s prodávajícím po uzavření kupní smlouvy.

8. V objednávkovém formuláři se kupujícímu uvádí aktuální cena spolu s údajem o trvání platnosti této ceny. Pokud je objednávkový formulář odeslán po době platnosti kupní ceny, kupující je před odesláním informován automatickým hlášením o změně kupní ceny a kupujícímu je znovu dána možnost formulář odeslat popřípadě zrušit bez jakékoli sankce.

9. Prodávající nabízí kupujícím tyto možnosti nákupu:
a) nákup bez zálohy na dobírku - prodávající u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 100.000,- Kč včetně DPH, nepožaduje zaplacení zálohy a kupní cena je hrazena dobírkou oproti převzetí zboží;
b) nákup bez zálohy s osobním převzetím a hotovostní platbou – u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 250.000,- Kč včetně DPH. Platba v hotovosti je zpoplatněna částkou 0,1 % z ceny zboží.;
c) nákup s platbou zálohy v plné výši kupní ceny do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá); možnost doručení podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem,
d) nákup do 270 000,- Kč včetně DPH (popřípadě ekvivalent v EURech) se zálohou v plné výši kupní ceny s bezhotovostní platbou do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá) v případě doručení prostřednictvím České pošty s.p. / Slovenské pošty do místa dodání na území Slovenské republiky,
e) nákup do 100.000,- Kč včetně DPH uhrazený prostřednictvím systému BitPay; možnost doručení zboží podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem.

10. Prodávající je oprávněn po uzavření smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá) provést telefonické ověření objednávky, která nemá vliv na uzavření smlouvy, avšak prodávající je v případě neúspěšného ověření oprávněn odstoupit od smlouvy. Ověřením je pro účely této smlouvy proces, u kterého prodávající telefonicky kontaktuje kupujícího na telefonním čísle uvedeném v objednávce vždy do 60 minut od uzavření smlouvy plynoucích v otevírací době prodávajícího (článek III, odst. 2 těchto obchodních podmínek) a odsouhlasí si vzájemně údaje obsažené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresu místa dodání, zboží, platbu, cenu. V případě, že kupující nepřijme první hovor prodávajícího, bude prodávající kontaktovat kupujícího nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy. Neuskuteční-li se nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy hovor s kupujícím, kdy dojde k odsouhlasení uvedených údaje, jedná se o neúspěšné ověření.

11. Před dokončením objednávky zašle prodávající na telefonní číslo kupujícího autorizační kód, který kupující musí aktivně vepsat do objednávky na webovém formuláři. Kupující bere na vědomí, že má 3 pokusy pro zadání kódu a platnost sms kódu od odeslání prodávajícím je 20 minut.

Článek III.
Cena zboží

1.Cena investičního zlata neobsahuje DPH, protože v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je prodej investičního zlata od této daně osvobozen. Prodávající stanovuje cenu zboží v průběhu své otevírací doby (tj. pracovní den Po-Čt v době od 9.00 do 16.30 hodin a v Pá od 9.00 - 16:00) několikrát v závislosti pohybu cen na mezinárodních trzích zlata a stříbra.

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu:
a) nejpozději 10tý pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy v případě volby platby v hotovosti při osobním převzetí zboží, nebo
b) do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy v případě bezhotovostní platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání částky na účet prodávajícího (nikoli okamžikem zadání platby Kupujícím) popřípadě úhradou v hotovosti, nebo
c) v den, kdy Česká pošta s.p. nabídne kupujícímu převzetí neporušené zásilky na dobírku, popřípadě každý další den, kdy je neporušená zásilka uložena u České pošty s.p. k vyzvednutí (článek IV, odst. 4, pododstavec iii).

3. Kupní cenu zboží prodávající vyúčtuje kupujícímu v dokladu o zaplacení, který je daňovým dokladem (fakturou) a je vystaven a doručen kupujícímu společně se zbožím.

Článek IV.
Způsob doručení, náklady na doručení

1. Termín dodání zboží je nejpozději do 7 pracovních dní ode dne bezhotovostní úhrady stanovené kupní ceny za zboží; v případě zvolení hotovostní platby je termín dodání zboží do 7 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Lhůta k dodání zboží neběží po dobu nedostatku zboží na mezinárodním trhu, maximálně však po dobu 180 dnů. O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat, jakmile se tato překážka objeví. Kupující může zboží
a) odebrat osobně v provozovně prodávajícího nebo při obchodním zastoupení prodávajícího,
b) odebrat prostřednictvím České pošty, s.p. / Slovenské pošty.

2. Osobní odběr: v sídle prodávajícího nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín nabo při obchodním zastoupení prodávajícího zlatnictví LONY spol. s r.o., Na poříčí 1070/19, 110 00 Praha 1. Kupující má povinnost dostavit se 10. pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy do v objednávce zvolené provozovny prodávajícího k převzetí zboží a doplacení kupní ceny. V tomto režimu kontaktuje prodávající kupujícího do 8 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a to jak telefonicky, tak e-mailem, s upozorněním na povinnost převzetí zboží v konkrétní den. Osobní odběr je zpoplatněn částkou 0,1 % z ceny zboží. Prodávající a kupující mohou písemně (tj. také e-mailem) dohodnout jiné datum osobního převzetí. Převzetím zboží dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. Pokud si kupující nevyzvedne zboží řádně a včas postupuje se podle článku IV, odstavce 4, pododstavce ii).

3. Česká pošta / Slovenská pošta
i) Dodání se realizuje prostřednictvím České pošty, s.p. zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku zásilky, a to do výše konečné kupní ceny zboží, maximálně však na 1.000.000,- Kč. Takto lze zasílat zásilky do maximální hmotnosti 2 kg včetně obalů. Pokud bude konečná kupní cena vyšší než 1 mil. Kč nebo hmotnost zboží vyšší než 2 kg, zabalí prodávající zboží do odpovídajícího počtu zásilek tak, aby byly splněny podmínky pošty pro cenná psaní. Prodávající bude pro cenné psaní používat speciální obálku, která obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. Po odeslání zásilky zašle prodávající e-mailem kupujícímu informaci o podacím čísle zásilky a váze zásilky. Prodávající upozorňuje kupujícího, že podle vnitřních pravidel České pošty, s.p. se nedoručují cenná psaní v hodnotě nad 150.000,- Kč do místa určení a adresát zásilky je pouze vyzván, aby si zásilku převzal osobně na příslušné pobočce pošty. Prodávající doporučuje kupujícímu, který bude vyzvedávat zásilku na pobočce pošty, aby si zásilku nechal zvážit a údaj o váze porovnal s údajem o váze zaslaným e-mailem.
ii) Poštovné a balné do hodnoty zásilky 30 000 CZK je 129 CZK + za každých započatých 10 000 CZK nad 30 000 CZK účtujeme pojištění zásilky 15 CZK. V případě zaslání na dobírku účtujeme doběrečné do 10 000 CZK sazbou 50 CZK + za každých započatých 10 000 CZK pak 6 CZK.
iii) Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu a v případě, že hmotnost zásilky neodpovídá hmotnosti uvedené v emailu o váze zásilky. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující v tomto případě není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dní. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u České pošty svým jménem a na svůj účet.
iv) Pokud kupující neobdrží odeslanou zásilku s objednaným zbožím ve sjednané lhůtě, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodejce.

4. Nevyzvednutí zboží:
i) pokud si kupující nevyzvedne již uhrazené zboží, (osobně nebo se prodávajícímu zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka zaslaná formou cenného psaní do vlastních rukou), je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny zboží za každý započatý den uskladnění. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího.
ii) Pokud si kupující osobně nepřevzal zboží a nezaplatil kupní cenu řádně a včas , kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky a e-mailem s určením dne, kdy je kupující povinen si zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo určit jako den náhradního převzetí kterýkoli ze tří pracovních dnů následujících po dni, v němž kupující nesplnil svoji povinnost převzít zboží. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud si kupující nevyzvedne zboží a nedoplatí kupní cenu ani v náhradním dni, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku. Pokud si kupující nepřevezme neporušenou zásilku, kde je sjednána úhrada kupní ceny prostřednictvím dobírky a tato zásilka se vrátí prodávajícímu zpět jako nedoručená, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku.

Článek V.
Reklamace a záruka zboží

1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, a to u prodávajícího.

3. Prodávající sepíše s kupujícím reklamační protokol obsahující číslo objednávky a podrobný popis zjištěných závad. K protokolu je kupující povinen přiložit reklamované zboží a kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.

4. Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád - zde.

Článek VI.
Zrušení kupní smlouvy, smluvní pokuta

1. Prodej investičního zlata je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v občanském zákoníku.

2. Kupní smlouva od počátku automaticky zaniká vyjma ustanovení o smluvní pokutě, jestliže kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas podle ujednání obsažené v kupní smlouvě (článek III, odstavec 2, písm a), b), c) ve spojení s článkem IV, odstavec 4), v tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy kupující neuhradí řádně a včas platbu prostřednictvím systému BitPay (článek II, odst. 9, písm. h). Prodávající je v případě zániku kupní smlouvy povinen bezodkladně zaslat kupujícímu dosud došlé platby snížené o smluvní pokutu, a to na bankovní účet, ze kterého přišla poslední úhrada kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o tomto zániku smlouvy a zprávu o odeslané platbě na jeho účet.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže:
a) souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím s platbou v hotovosti překročí 250.000,- Kč nebo souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím s platbou bankovním převodem překročí 5.000.000,- Kč,
b) kupujícím uvedená doručovací adresa, výše objednávky (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně pochybná či nesprávná,
c) kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží,
d) došlo k provozně-technické chybě, v důsledku kteréžto byla zveřejněna na stránkách prodávajícího chybná cena,
e) si kupující nevyzvedne řádně zaplacené zboží a je v prodlení s touto povinností po dobu delší 30 dnů,
f) dojde ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty, protože v den podpisu této smlouvy je v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb. prodej investičního zlata od této daně osvobozen,
g) v případě vyšší moci (tím se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal; za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu),
h) v případě neúspěšného ověření obchodu v souladu s článkem II odst. 10 těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy se ruší od počátku všechna ujednání vyjma ustanovení o smluvní pokutě.

Článek IX.
Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Článek VII.
Závěrečné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 28. ledna 2021. 

2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.