Úvod / Vše o nákupu / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu investičního zlata a stříbra u obchodní společnosti ZLATÉ REZERVY s.r.o., IČ: 29214891, DIČ: CZ29214891, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ: 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66331 (dále jen „prodávající"), tel: +420 577 440 037, info@zlatosnadno.cz, www.zlatosnadno.cz.
2. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek II.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce.

2. Veškeré objednávky na investiční zlato a/nebo stříbro (dále jen „zboží"), podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jsou závazné. Odesláním objednávky a zaškrtnutím políčka u textu „Odesláním objednávky souhlasím s Obchodními podmínkami" kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem prodávajícího.

3. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat objednávku a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupující vždy informován o ceně a o případných poplatcích.

4. Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Objednávkový formulář, spolu s obchodními podmínkami, umístěný na webových stránkách prodávajícího, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží odeslanou objednávku kupujícího. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu obdržení objednávky a kupujícímu poskytne plné znění těchto obchodních podmínek, včetně platebních instrukcí pro úhradu kupní ceny a informací o způsobu dodání zboží. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy.

6. Kupní smlouvu a obchodní podmínky prodávající archivuje.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující má také možnost si zboží odebrat osobně v sídle prodávajícího; tato skutečnost musí být vyznačena v objednávce, popřípadě oboustranně dohodnuta s prodávajícím po uzavření kupní smlouvy.

8. V objednávkovém formuláři se kupujícímu uvádí aktuální cena zboží, spolu s údajem o trvání platnosti této ceny. Pokud je objednávkový formulář odeslán po době platnosti kupní ceny, kupující je před odesláním informován automatickým hlášením o změně kupní ceny a kupujícímu je znovu dána možnost formulář odeslat, popřípadě zrušit bez jakékoli sankce.

9. Prodávající nabízí kupujícím tyto možnosti nákupu:
a) nákup bez zálohy na dobírku - prodávající u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 150.000,- Kč včetně DPH, nepožaduje zaplacení zálohy a kupní cena je hrazena dobírkou oproti převzetí zboží;
b) nákup bez zálohy s osobním převzetím a hotovostní platbou – u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 240.000,- Kč včetně DPH. Platba v hotovosti může být zpoplatněna částkou 0,1 % z ceny zboží (dle aktuální cenové nabídky služeb prodávajícího);
c) nákup s platbou zálohy v plné výši kupní ceny do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s možností doručení podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem,
d) nákup do 270 000,- Kč včetně DPH (popřípadě ekvivalent v EURech) se zálohou v plné výši kupní ceny, s bezhotovostní platbou do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - v případě doručení prostřednictvím České pošty s.p. / Slovenské pošty do místa dodání na území Slovenské republiky,
e) nákup do 150.000,- Kč včetně DPH, případně do výše aktuálně nastaveného limitu prodávajícícho podle volatility trhu s BTC, uhrazený prostřednictvím systému BitPay; možnost doručení zboží podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem.

10. Prodávající je oprávněn po uzavření smlouvy provést telefonické ověření objednávky, která nemá vliv na uzavření kupní smlouvy, avšak prodávající je v případě neúspěšného ověření oprávněn odstoupit od smlouvy s kupujícím. Ověřením je pro účely kupní smlouvy proces, u kterého prodávající telefonicky kontaktuje kupujícího na telefonním čísle uvedeném v objednávce, vždy do 60 minut od uzavření smlouvy (je-li objednávka dokončena v pracovní den mezi 9:00 až 18:00 hodinou) a vzájemně si s kupujícím odoushlasí údaje obsažené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresu místa dodání, zboží, platbu, cenu. V případě, že kupující nepřijme první hovor prodávajícího, bude prodávající kontaktovat kupujícího nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy. Neuskuteční-li se nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy hovor s kupujícím, kdy dojde k odsouhlasení uvedených údajů, jedná se o neúspěšné ověření. Je-li objednávka vytvořena v pracovní den v čase od 18:00 večer do 9:00 ráno, proběhne ověření mezi 8:00 až 10:00 hodinou dopolední následující pracovní den. Objednávky vytvořené mezi 18:00 pátečního dne až do 18:00 nedělního dne (a ve svátky) jsou ověřovány vždy nárazově, mezi 11:00 a 18:00 hodinou. Objednávky vytvořené po 18:00 hodině nedělního času jsou ověřovány v pondělí mezi 8:00 hodinou až 10:00 hodinou.

Článek III.

Cena zboží

1.Cena investičního zlata neobsahuje DPH, protože v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je prodej investičního zlata od této daně osvobozen.

2.Prodávající stanovuje cenu zboží v závislosti pohybu cen na mezinárodních trzích zlata a stříbra. Prodávající proto rozdělil otevírací dobu  internetového obchodu do několika režimů:

3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu:
a) nejpozději 10tý pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy v případě volby platby v hotovosti při osobním převzetí zboží, nebo
b) do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy v případě bezhotovostní platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání částky na účet prodávajícího (nikoli okamžikem zadání platby kupujícím), popřípadě úhradou v hotovosti, nebo
c) v den, kdy Česká pošta s.p. nabídne kupujícímu převzetí neporušené zásilky na dobírku, popřípadě každý další den, kdy je neporušená zásilka uložena u České pošty s.p. k vyzvednutí.

4. Kupní cenu zboží prodávající vyúčtuje kupujícímu v dokladu o zaplacení, který je daňovým dokladem (fakturou) a je vystaven a doručen kupujícímu společně se zbožím.

5. Je-li kupní cena hrazena bankovním převodem, musí se název protiúčtu plátce kupní ceny shodovat se jménem a příjmením (názvem) kupujícího; v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. také s názvem adresáta kupujícího uvedenou v objednávce. Stejný princip platí rovněž při úhradě kupní ceny v hotovosti vkladem na účet prodávajícího.

Článek IV.
Způsob doručení, náklady na doručení

1. Termín dodání zboží je nejpozději do 7mi pracovních dní ode dne bezhotovostní úhrady stanovené kupní ceny za zboží; v případě zvolení hotovostní platby je termín dodání zboží do 7mi pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Lhůta k dodání zboží neběží po dobu nedostatku zboží na mezinárodním trhu, maximálně však po dobu 180 dnů. O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat, jakmile se tato překážka objeví. Kupující může zboží
a) odebrat osobně v provozovně prodávajícího nebo při obchodním zastoupení prodávajícího,
b) odebrat prostřednictvím České pošty, s.p. / Slovenské pošty.

2. Osobní odběr: v sídle prodávajícího na adrese nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín nebo při obchodním zastoupení prodávajícího ve zlatnictví LONY spol. s r.o., Na poříčí 1070/19, 110 00 Praha 1. Kupující má povinnost dostavit se 10tý pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy do v objednávce zvolené provozovny prodávajícího k převzetí zboží a doplacení kupní ceny. V tomto režimu kontaktuje prodávající kupujícího do 8mi pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a to jak telefonicky, tak e-mailem, s upozorněním na povinnost převzetí zboží v konkrétní den. Osobní odběr může být zpoplatněn částkou 0,1 % z ceny zboží (dle aktuální cenové nabídky služeb prodávajícího). Prodávající a kupující mohou vzájemně dohodnout jiné datum osobního převzetí (telefonicky nebo také e-mailem). Převzetím zboží dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. Pokud si kupující nevyzvedne zboží řádně a včas postupuje se podle článku IV, odstavce 4, pododstavce ii).

3. Česká pošta / Slovenská pošta
i) Dodání se realizuje prostřednictvím České pošty, s.p. zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku zásilky, a to do výše konečné kupní ceny zboží, maximálně však na 1.000.000,- Kč. Takto lze zasílat zásilky do maximální hmotnosti 2 kg včetně obalů. Pokud bude konečná kupní cena vyšší než 1 mil. Kč nebo hmotnost zboží vyšší než 2 kg, zabalí prodávající zboží do odpovídajícího počtu zásilek tak, aby byly splněny podmínky pošty pro cenná psaní. Při dodání zboží do Slovenské republiky bude zboží odesláno zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku zásilky, a to do výše konečné kupní ceny zboží, maximálně však do částky 10.000,-EUR. Prodávající bude pro cenné psaní používat speciální obálku, která obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. Po odeslání zásilky zašle prodávající e-mailem kupujícímu informaci o podacím čísle zásilky, prostřednictvím kterého může kupující sledovat její polohu. Prodávající upozorňuje kupujícího, že podle vnitřních pravidel České pošty, s.p. se nedoručují cenná psaní v hodnotě nad 150.000,- Kč do místa určení a adresát zásilky je pouze vyzván, aby si zásilku převzal osobně na příslušné pobočce pošty.

ii) V případě zaslání na dobírku účtujeme doběrečné do 10 000 CZK sazbou 50 CZK + za každých započatých 10 000 CZK pak 6 CZK.

iii) Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující v tomto případě není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dní. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u České pošty svým jménem a na svůj účet.

iv) Pokud kupující neobdrží odeslanou zásilku s objednaným zbožím ve sjednané lhůtě, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodejce.

4. Nevyzvednutí zboží:
i) pokud si kupující nevyzvedne již uhrazené zboží, (osobně nebo se prodávajícímu zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka zaslaná formou cenného psaní do vlastních rukou), je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny zboží za každý započatý den uskladnění. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího.
ii) Pokud si kupující osobně nepřevzal zboží a nezaplatil kupní cenu řádně a včas , kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky a e-mailem s určením dne, kdy je kupující povinen si zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo určit jako den náhradního převzetí kterýkoli ze tří pracovních dnů následujících po dni, v němž kupující nesplnil svoji povinnost převzít zboží. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud si kupující nevyzvedne zboží a nedoplatí kupní cenu ani v náhradním dni, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku. Pokud si kupující nepřevezme neporušenou zásilku, kde je sjednána úhrada kupní ceny prostřednictvím dobírky a tato zásilka se vrátí prodávajícímu zpět jako nedoručená, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku.

Článek V.
Reklamace a záruka zboží

1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, a to u prodávajícího.

3. Prodávající sepíše s kupujícím reklamační protokol obsahující číslo objednávky a podrobný popis zjištěných závad. K protokolu je kupující povinen přiložit reklamované zboží a kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.

4. Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech Reklamační řád - zde.

Článek VI.
Zrušení kupní smlouvy, smluvní pokuta

1. Prodej investičního zlata je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost nemá kupující, který je spotřebitelem právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v § 1837 písm. b) občanského zákoníku.

2. Kupní smlouva od počátku automaticky zaniká vyjma ustanovení o smluvní pokutě, jestliže kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas podle ujednání obsažené v kupní smlouvě (článek III., odstavec 2, písm. a), b), c) ve spojení s článkem IV., odstavec 4), v tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 7 % z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy kupující neuhradí řádně a včas platbu prostřednictvím systému BitPay (článek II., odst. 9, písm. e). Prodávající je v případě zániku kupní smlouvy povinen bezodkladně zaslat kupujícímu dosud došlé platby snížené o smluvní pokutu, a to na bankovní účet, ze kterého přišla poslední úhrada kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o tomto zániku smlouvy a zprávu o odeslané platbě na jeho účet.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže:
a) souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím s platbou v hotovosti překročí 240.000,- Kč nebo souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím s platbou bankovním převodem překročí 5.000.000,- Kč,
b) kupujícím uvedená doručovací adresa, výše kupní ceny (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně pochybná či nesprávná,
c) kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží,
d) došlo k provozně-technické chybě, v důsledku kteréžto byla zveřejněna na stránkách prodávajícího chybná cena,
e) si kupující nevyzvedne řádně zaplacené zboží a je v prodlení s touto povinností po dobu delší než 30 dnů,
f) dojde ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty, protože v den podpisu této smlouvy je v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb. prodej investičního zlata od této daně osvobozen,
g) v případě vyšší moci (tím se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal; za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu),
h) v případě neúspěšného ověření obchodu v souladu s článkem II. odst. 10 těchto obchodních podmínek.
i) platba kupní ceny proběhne v rozporu s čl. III ods.5 těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se ruší od počátku všechna ujednání vyjma ustanovení o smluvní pokutě.

Článek VII.
Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů najdete zde.

Článek VIII.
Výkup zlata a garance zpětného odkupu zboží

1. Prodávající prohlašuje, že kdykoli po předložení originálu certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží odkoupí od kupujícího popřípadě od osoby, na kterou kupující převedl vlastnické právo ke zboží spolu s certifikátem o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží (dále jsou kupující a další osoba označení jen „držitel certifikátu") zpět zboží, které si u něj držitel certifikátu zakoupil, a to za předpokladu, že zboží splňuje předepsané parametry ryzosti a je ve stavu schopném dalšího prodeje. Postup zpětného odkupu zboží je uveden v tomto článku.

2. Držitel certifikátu je povinen telefonicky nebo e-mailově prodávajícího informovat, že hodlá využít dohodnutého práva zpětného odkupu. Prodávající telefonicky nebo e-mailově dohodne s držitelem certifikátu postup předání zboží, certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží vydaném prodávajícím, včetně případných certifikátů výrobce do sídla společnosti prodávajícího (tj. buď osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky ve formě cenného psaní odeslaného kupujícím na adresu prodávajícího).

3. Jakmile prodávající obdrží zboží, bezodkladně provede kontrolu ryzosti a stavu zboží a dále kontrolu certifikátů (tj. zda je a jakým způsobem poškozen), dále stav obalu zboží. Poškození certifikátu výrobce nebo originálního balení může vést ke snížení výkupní ceny zboží. Prodávající prohlašuje, že kontrola ryzosti se provádí laboratorně nedestruktivním způsobem.

4. Výkupní cena zboží je stanovena dle cen uveřejněných na stránkách společnosti www.zlatosnadno.cz. Prodávající aktualizuje výkupní ceny několikrát denně dle aktuálního vývoje cen na mezinárodních trzích. Výkupní cena může být ponížena z důvodu poškození zboží a jeho příslušenství (certifikátu a obalu).

5. Po stanovení výkupní ceny je na držiteli certifikátu, zda akceptuje nabízenou cenu. V případě zájmu o zpětný odkup bude uzavřena kupní smlouva, kde bude uvedeno množství vykupovaného zboží a jednotková cena. Dále bude uvedeno číslo bankovního účtu, na který objednatel zpětného odkupu (držitel certifikátu) požaduje zaslání peněžních prostředků. Prodávající převede peněžní prostředky na účet držitele certifikátu bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 20 dnů od podpisu smlouvy. Držitel certifikátu akceptuje skutečnost, že prodávající není povinen vyplatit kupní cenu v hotovosti.

6. Za uzavření kupní smlouvy o zpětném odkupu zboží je považována podle právního řádu České republiky také e-mailová odpověď držitele certifikátu, že souhlasí s navrhovanou výkupní cenou. Takový e-mail držitel certifikátu podepíše svým jménem a příjmením, dále uvede své bydliště, datum narození. Prodávající bude v e-mailu držitele certifikátu informovat o výkupní ceně a bude vždy uvádět větu: upozorňujeme Vás, že pokud odpovíte na tento e-mail „souhlasím s navrhovanou cenou", popř. jakýmkoli obsahově podobným slovním spojením vyjádříte souhlas s tímto e-mailem, dojde k uzavření kupní smlouvy s právními účinky v souladu s českým právním řádem."

Článek IX.
Závěrečné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnost 12. května 2022. 

2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v okažiku odeslání elektronické objednávky kupujícím.